Adatkezelési tájékoztató - Swedsteel

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 

A szabályzat célja

Jelen tájékoztató célja, hogy megismertessük Önnel mindazon jogszabályi rendelkezéseket, melyek alapján személyes adatait kezeljük, valamint pontos és átlátható tájékoztatást adjunk jogai gyakorlásának módjáról, illetve bemutassuk Társaságunk Önt érintő adatkezelési tevékenységét és kötelezettségeit.

Az adatkezelő személye

Szervezeti név: Swedsteel-Metecno Kft.

Székhely:2051 Biatorbágy, Vendel park, Tormásréti út 11.

Cégjegyzékszám: 13-09-181858

Adószám:25133619-2-13

e-mail: info@swedsteel.hu

Az adatkezelésünk jogalapja

Társaságunk a jelen tájékoztatóban felsorolt tevékenységek kapcsán kezelt adatait az egyes adatkezeléseknél megjelölt jogalap szerint kezeli.

Adatkezelést minden adat vonatkozásában egyidejűleg csak egyetlen jogalap szerint végezünk. Azonban az adatkezelés során egyik jogalapról egy másikra át lehet térni, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. Például az Ön önkéntes hozzájárulását visszavonás esetén felválthatja a Társaságunk jogos érdeke. Amennyiben ilyen történik az eltérő jogalap szerint történő adatkezelésünkről minden esetben értesítjük.

Adatkezelési tevékenységünk bemutatása

Tájékoztatjuk, az Ön adatait, Önre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személyekkel csak törvényben meghatározott esetekben vagy az Ön hozzájárulása alapján közlünk harmadik személyekkel. Adatait kizárólag szerződéses kapcsolat létrehozása, Önnel vagy az Ön javára eljáró partnerünkkel kötött szerződésünk teljesítése, továbbá termékeink/szolgáltatásaink bemutatása, egyedi ajánlataink megismertetése valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos közvetlen visszajelzések összegyűjtése érdekében kezeljük.

A továbbiakban adatkezelési tevékenységeinket részletesen ismertetjük, valamint bemutatjuk az Önt megillető jogokat és azok gyakorlásának módja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt ismertetett adatkezelési tevékenységünket a jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező „Adatvagyon leltár” megnevezésű mellékletben is megtalálja táblázatos formában.

 

  1. Kapcsolattartói adatok vállalati ügyfelek esetében

A szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése során minden esetben kapcsolattartó kijelölést kérjük ügyfeleinktől. A kapcsolattartó személy nevét, valamint telefonos elérhetőségét és e-mail címét a szerződésbe foglaltan Ügyfelünk bocsátja rendelkezésünkre. A szerződésben megadott adatokat kizárólag szerződésese kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük, azzal hogy azok adatfeldolgozó (például fuvarozó) részére történő továbbítása szerződésünk teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így ehhez az Ön kifejezett hozzájárulást nem kérjük.

Milyen adatokat kezelünk?

A szerződéses kapcsolat létesítéséhez, teljesítéséhez, megszüntetéséhez szükséges kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelésünk célja szerződéses kapcsolat létesítése, teljesítése, megszüntetése.

Adatkezelésünk jogos érdekünkön alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. Jogos érdekünkként a szerződésből származó igények megalapozottságának vagy megalapozatlanságának bizonyítását, valamint áfalevonási jogunk megalapozottságának bizonyítását jelöljük meg.

Adatait a szerződés formájának megfelelően papír/elektronikus állományként alapon ún. vevőkártyán tároljuk.

Adatkezelésünkkel minden kapcsolattartóként megjelölt magánszemély érintett.

Adatait a szerződéses kapcsolat során kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük, a szerződés teljesítését követően a szerződésből fakadó igények kötelmi jogi elévüléséig (5 évig) tároljuk.

A szerződésben közölt kapcsolattartói adatok megismerésére kizárólag Társaságunk ügyvezetője, a szerződés teljesítése során közreműködő ügyintéző munkatársaink jogosultak

A pályázatban rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak továbbítjuk.

Az adatkezelőnek valamennyi jelen fejezetben felsorolt adata átadásra kerül, az adatfeldolgozó ezen adatok a társaságunkkal kötött fuvarszerződés teljesítése érekében a szerződés teljesítéséig terjedő időtartamban kezeli. Az adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban állunk, mely szerződés kötelezi az adatfeldolgozót, hogy az Ön adatait kizárólag társaságunk által meghatározott terjedelemben, célból és időtartamban kezelje.

Adatfeldolgozó: Swedsteel-Metecno Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 11., cégjegyzékszám: 13-09-181858)

Az adatfeldolgozó szervezetén belül az Ön adatainak megismerésére az értékesítési felelős és a társaságunktól fuvarozó jogosult.

Az adatfeldolgozónak átadott adatok biztonsága érdekében az adattovábbítás zárt postai küldemény útján vagy jelszóval védett elektronikus állomány küldésével történik-

Adatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja tartalmazza.

 

  1. Kapcsolattartói adatok magánszemély ügyfelek esetében

Amennyiben Ön szolgáltatásunkat magánszemélyként rendelei meg, mind a szerződéskötés mind szolgáltatásunk teljesítése, valamint Áfa tv. szerinti számlakibocsátási kötelezettségünk teljesítése érdekében a szerződés részévé váló megrendelőlapon felvesszük adatait. A szerződésben megadott adatokat kizárólag fenti kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük, azzal hogy azok adatfeldolgozó (például fuvarozó) részére történő továbbítása szerződésünk teljesítésének elengedhetetlen feltétel, így ehhez az Ön kifejezett hozzájárulást nem kérjük.

Amennyiben megrendelése nem komplett épületre érkezik, vevőigényét nem tudjuk kiszolgálni, ilyen esetben megkeresését az Önhöz legközelebbi viszonteladónkhoz irányítjuk. Ajánlatkérése során megadott adatait csak kifejezett hozzájárulása esetén vagyunk jogosultak harmadik személynek átadni, ezért kérjük az ajánlatkérés során szíveskedjék a viszonteladó részére történő adattovábbítást jóváhagyó jelölőnégyzetet is kitölteni vagy adattovábbításunkat jóváhagyni.

Milyen adatokat kezelünk?

Alapvetően a szerződéses kapcsolat létesítéséhez, a szerződés teljesítéséhez, és szükség esetén a szerződés megszüntetéséhez szükséges adatokat, különösen a megrendelő neve, lakóhelye, kézbesítési címe, telefonszáma, e-mail címe, vámügyintézést igénylő megrendelés esetén adóazonosító jele.

Adatkezelésünk célja szerződéses kapcsolat létesítése, teljesítése, megszüntetése, az Áfa tv. 159. § szerinti számlakibocsátási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelésünk szerződésünk teljesítéséhez valamint jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja].

Adatait a szerződés formájának megfelelően papír/elektronikus állományként ún. vevőkártyán tároljuk.

Adatkezelésünkkel minden magánszemély ügyfelünk érintett.

Adatait a szerződéses kapcsolat során kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük, a szerződés teljesítését követően értékesített termékeink kapcsán legalább a kötelmi jogi elévülésig (5 évig) de legfeljebb a szerződésben vállalt jótállási időn belül (10 évig) tároljuk.

A szerződésben közölt adatai megismerésére kizárólag Társaságunk ügyvezetője, a szerződés teljesítése során közreműködő ügyintéző munkatársaink jogosultak

A szerződésben rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak továbbítjuk.

Az adatkezelőnek valamennyi jelen fejezetben felsorolt adata átadásra kerül, az adatfeldolgozó ezen adatok a társaságunkkal kötött fuvarszerződés teljesítése érekében a szerződés teljesítéséig terjedő időtartamban kezeli. Az adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban állunk, mely szerződés kötelezi az adatfeldolgozót, hogy az Ön adatait kizárólag társaságunk által meghatározott terjedelemben, célból és időtartamban kezelje.

Adatfeldolgozó: Swedsteel-Metecno Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 11., cégjegyzékszám: 13-09-181858)

Az adatfeldolgozó szervezetén belül az Ön adatainak megismerésére az értékesítési felelős és a társaságunktól fuvarozó jogosult.

Az adatfeldolgozónak átadott adatok biztonsága érdekében az adattovábbítás zárt postai küldemény útján vagy jelszóval védett elektronikus állomány küldésével történik-

Adatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja tartalmazza.

  1. Számlázási adatok magánszemély ügyfelek esetében

Figyelemmel arra, hogy az Áfa tv. 159. §-a értelmében társaságunkat számlakibocsátási kötelezettség terheli, a számla kötelező adattartalmát képező adatait, úgy mint vevő neve, lakcíme minden esetben jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek vagyunk rögzíteni és a személyes adatokat is tartalmazó számlát az Art. illetve az számviteli törvény vonatkozó előírásainak eleget téve 8 évig megőrizni.

Milyen adatokat kezelünk?

Alapvetően a számlakibocsátáshoz szükséges Áfa tv. 169. §-ában megjelölt adatokat különösen vevő neve, lakóhelye. Szükség szerint a termék kézbesítési címe illetve a vevő adószáma.

Adatkezelésünk célja az Áfa tv. 159. § szerinti számlakibocsátási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelésünk szerződésünk teljesítéséhez valamint jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja].

Adatait a szerződés formájának megfelelően papír/elektronikus állományként alapon tároljuk.

Adatkezelésünkkel minden magánszemély ügyfelünk érintett.

Adatait a szerződéses kapcsolat során kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük, a szerződés teljesítését követően a szerződésből fakadó igények kötelmi jogi elévüléséig, valamit a számviteli törvényben előírt bizonylat megőrzési kötelezettség idejéig (10 évig) tároljuk.

A szerződésben közölt adatai megismerésére kizárólag Társaságunk ügyvezetője, a szerződés teljesítése során közreműködő ügyintéző munkatársaink jogosultak

Számlázási adatait adatfeldolgozóknak nem továbbítjuk.

Adatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja tartalmazza.

  1. Marketing célú adatkezeléseink – hírlevél küldés

Új termékeink bevezetése, kedvezményes ajánlataink ismertetése érdekben havi rendszereséggel hírlevélben értesítjük meglevő és leendő ügyfeleinket az újdonságokról. Hírlevelünket csak abban az esetben küldjük meg Önnek, amennyiben arra feliratkozott. Amennyiben ezt még nem tette meg, az alábbi linken eléri a feliratkozásra szolgáló webes felületet. Amennyiben Ön ügyfelünk és továbbra is szívesen olvasna újdonságainkról e-mailben is jelezheti ezt.

Milyen adatokat kezelünk?

Hírlevél illetve egyedi ajánlataink küldéséhez név és emailcím.

Adatkezelésünk célja üzleti tevékenységünk megismertetése termékeink/szolgáltatásaink népszerűsítése.

Adatkezelésünk az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Adatait kizárólag elektronikus állományként vagy papír alapon tároljuk.

Adatkezelésünkkel minden társaságunk hírlevél listájára feliratkozó magánszemély érintett.

Adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A pályázatban közölt adatai megismerésére kizárólag Társaságunk ügyvezetője, és kereskedelmi vezetője jogosult.

A hírlevélre történő feliratkozás során rendelkezésünkre bocsátott adatait adatfeldolgozónak nem továbbítjuk.

Adatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja tartalmazza.

 

  1. Marketing célú adatkezeléseink – karbantartó hívások

Társaságunk számára különösen fontos, hogy Ön folyamatosan elégedett legyen szolgáltatásunkkal, termékeinkkel. Ennek érdekében teljesítést követően ügyfeleinket telefonon felkeressük a szolgáltatásunkat érintő észrevételek, visszajelzések összegyűjtése érdekében.

Milyen adatokat kezelünk?

Minőségbiztosítási felméréseink elvégzéséhez szükséges név és telefonszám.

Adatkezelésünk célja üzleti tevékenységünk megismertetése termékeink/szolgáltatásaink népszerűsítése.

Adatkezelésünk Társaságunk jogos érdekén alapul alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

Adatait kizárólag elektronikus állományként tároljuk.

Adatkezelésünkkel minden társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló magánszemély és kapcsolattartóként megjelölt személy érintett.

Adatait a szavatossági igények elévüléséig kezeljük.

A pályázatban közölt adatai megismerésére kizárólag Társaságunk ügyvezetője, és kereskedelmi vezetője jogosult.

A rendelkezésünkre álló adatait adatfeldolgozónak nem továbbítjuk.

Adatkezelésünk során Önt megillető jogokat a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai és azok érvényesítése” című pontja tartalmazza.

Az Ön jogai és azok érvényesítése

Tájékoztatáshoz való jog

Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy Vállalkozásunk tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson Önnek adatkezelési tevékenységéről. E tájékoztatáshoz való jog érvényesülését első sorban honlapunkon (www.swedsteel-metecno.com) is közzétett „Álláspályázatok adatkezelési tájékoztatója” útján teljesítjük.

Hozzáférés joga

A Vállalkozásunk kérésre tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás megadásának előtt kötelesek vagyunk ellenőrzi az Ön személyazonosságát. Kérésére szóban is tájékoztatást nyújtunk, azonban ez esetben is feltétel, hogy Ön igazolja személyazonosságát.

Helyesbítéshez való jog

A Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Vállalkozásunk köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;
  2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
  4. személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;
  5. a személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztételi jog

Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására.

Amennyiben panasza van, szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, így első sorban azt kérjük panaszával forduljon hozzánk.

Ugyanakkor Önnek mindettől függetlenül jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400

e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu/

Adatbiztonsági rendelkezések

 Vállalkozásunk fizikai, logikai és adminisztratív kontroll útján garantálja az Ön adatainak bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását. Ennek során személyes adatait az adathordozó függvényében zárható iratszekrényben vagy jelszóval védett elektronikus állományban tároljuk. Az adatfeldolgozásra továbbított adatok esetében a papír adathordozó rögzített adatokat zárt postai küldeményben, elektronikus formában tárolt adatok esetében jelszóval védett elektronikus levélben továbbítjuk.

 

Általunk kezelt személyes adataihoz kizárólag a szervezeti az ügyvezető, a személyzeti vezető és leendő közvetlen vezetője férnek hozzá. Elektronikus állományban tárolt adatai esetében hozzáférés (adatlekérdezés) időpontját és az adatlekérdező személyét minden esetben rögzítjük.

 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat szükség esetén módosítsa, a módosítást követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató haladéktalanul közöljük Önnel.