Adatvédelmi nyilatkozat - Swedsteel

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

BEVEZETÉS

A Swedsteel-Metecno Kft. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 11., Adószám: 25133619-2-13) mint adatkezelő (továbbiakban mint Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen összefoglaló célja annak ismertetése, hogy melyek azok az információk és adatok, amelyeket Adatkezelő a weboldalon keresztül lehetőség szerint gyűjt és, hogy ezek az információk, adatok miként kerülhetnek felhasználásra. Adatkezelő az adatok felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el.

ANONIM ADATOK

Szervernapló

A weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Ennek kizárólagos célja a honlap működésének műszaki ellenőrzése. A szerver naplózás a webalkalmazás üzemeltetés egy szabványos mozzanata, mely a fejlesztők és a szervert üzemeltetők munkáját segíti hibaesemény esetén. Ezen adatok fejlesztői elemzésen túl további célú felhasználásra nem kerülnek és kezelőjük elválik Adatkezelőtől.
A szervernapló adatai anonim adatok, nem alkalmasak személy beazonosítására.
A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a felhasználó személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes adatnak.

Cookie-k használata

A weboldal használata során számítógépén cookie-k kerülnek elhelyezésre. Ezek egy része a weboldal működéséhez elengedhetetlen, más részük célja a felhasználói élmény és teljesítmény növelése valamint marketing kutatások/elemzések elvégzése.
A cookie adatok anonim adatok, nem alkalmasak személy beazonosítására.
A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a felhasználó személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes adatnak.
A cookie-k kezelésével kapcsolatban további részletes tájékoztatást a külön cookie nyilatkozatban kaphat.

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatok köre

Adatkezelő a weboldalon való regisztráció vagy kapcsolatfelvétel során megadott minden adatot nem nyilvános személyes adatnak tekinti, és e szerint jár el.
Személyes adatok kezelésének jogalapja
Adatkezelő a weboldalon személyes adatot kizárólag a felhasználó hozzájárulásával gyűjt. Ennek módja az adatok megadásakor jelen Adatkezelési szabályzat elfogadása, mely az adatbekérő űrlap elküldésével valósul meg.

Személyes adatok kezelésének célja és időtartama

Adatkezelő az adatokat kizárólag saját üzleti (kapcsolattartás, marketing) céljaira használja fel, azokat felhasználó által történő visszavonásig tárolja.

Személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

Adatkezelő kifejezett jogszabályi és hatósági/bírósági rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Ugyanakkor Adatkezelő saját tevékenységi köréhez (üzletmenetéhez, marketing tevékenységéhez) kapcsolódó célra megoszthatja ezen adatokat az alábbi adatfeldolgozókkal, melyek Adatkezelő alvállalkozóiként nem tekintendők harmadik személynek:
• FastBridge Hungary Kft. (Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43., Adószám: 14585775-2-42) online marketing és üzemeltetési céllal

FELHASZNÁLÓ JOGAI

Tájékoztatás a felhasználó kezelt adatairól

Adatkezelő felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a csaba.hegyi@swedsteel.hu e-mail címen és postai levél útján Adatkezelő székhely címén. Mindkét esetben a személyazonosság igazolása szükséges.
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Adatok módosítása

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a fentebb jelölt módokon, a személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Adatok törlése

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti személyes adatai törlését a fentebb jelölt címeken, ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a felhasználó személyes adatait.
Amennyiben az Adatkezelő a felhasználó módosítás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a módosítás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A módosítás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden harmadik félnek nem minősülő adatfeldolgozó alvállalkozóját felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.