Swedsteel -Metecno Kft. Adatvédelmi szabályzat
Bevezetés

1.Az adatkezelő megnevezése

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt adatok köre, az érintettek köre és az adatkezelés időtartama

 • 1) Adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében
 • 2) Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan
 • 3) Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

3. Az adatfeldolgozók szóló tájékoztatás

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adattovábbításról, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 • 1) A hozzáféréshez való jog
 • 2) A helyesbítéshez való jog
 • 3) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
 • 4) Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • 5) Az adathordozhatósághoz való jog
 • 6) A tiltakozáshoz való jog
 • 7) A hozzájárulás visszavonásához való jog
 • 8) Eljárási szabályok

6. Jogérvényesítési lehetőségek

 • 1) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 • 2) A bírósági jogorvoslathoz való jog

7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, az elhárítására megtett intézkedések

Bevezetés
A Swedsteel-Metecno Kft. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 11., Adószám: 25133619-2-13) mint adatkezelő (továbbiakban, mint Swedsteel Kft.) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Swedsteel Kft., mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Swedsteel Kft. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa és biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató a honlapjának (https://www.swedsteel.hu és (https://www.svedacel.hu ) nyitóoldalain folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Swedsteel Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Swedsteel Kft. a jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.). a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1.Az adatkezelő megnevezése
Swedsteel-Metecno Kft., mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése: Swedsteel-Metecno Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Swedsteel Kft.
Székhely: H-2051 Biatorbágy, Tormásrét út 11.
Postai (levelezési) cím: H-2051 Biatorbágy, Tormásrét út 11.
Cégjegyzékszám: 13-09-181858
Adószám: 25133619-2-13
Képviseletre jogosultak: Alyyan Nabeel ügyvezető
E-mail elérhetőség: info@swedsteel.hu
Telefonszám: (+36 23) 806-900
Weboldal: https://www.swedsteel.hu, https://www.svedacel.hu

2.Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
2.1. Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing) kapcsolódóan
Az adatkezelés célja: Ön egy piackutatási adatkitöltő online oldal/ árajánlat-kérő/regisztrációs űrlap kitöltésével és annak a https://www.swedsteel.hu weboldalon történő beküldésével kérhet szendvicspanel, ZC-szelemen, tető-és falburkolatok, csarnokok kapcsán ajánlatot és ár-, műszaki, szakmai információt, dokumentációt a Swedsteel Kft-től, vagy nevezhet ugyanitt időszakok meghirdetett akciókra, nyereményakciókra.

Adatkezelő a weboldalon személyes adatot kizárólag a felhasználó hozzájárulásával gyűjt. Ennek módja az adatok megadásakor jelen Adatkezelési szabályzat elfogadása, mely az adatbekérő űrlap elküldésével valósul meg.

Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet a Swedsteel Kft. kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát a Swedsteel Kft. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és az Ön weboldalának címe.
Az érintettek köre: Ön, mint a hozzájárulást megadó természetes személy.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.
Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan, azon belül szakmai hírlevél küldése elektronikus úton
2.2.Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.swedsteel.hu weboldalon szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait Swedsteel Kft. az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét a Swedsteel Kft. biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát a Swedsteel Kft. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: Ön mint a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személy.
A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.3. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
Az adatkezelés célja: Swedsteel Kft. a https://www.svedacel.hu vagy https://www.swedsteel.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Swedsteel Kft.-nak mint a https://www.svedacel.hu és https://www.swedsteel.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik Swedsteel Kft-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Swedsteel Kft. a Googleszolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten valamint, hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https//www.svedacel.hu és https://www.swedsteel.hu weboldalak forráskódjában történő elhelyezésével a Swedsteel Kft. nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A cookie adatok anonim adatok, nem alkalmasak személy beazonosítására.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a a https://www.svedacel.hu és https://www.swedsteel.hu weboldalak látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

3.Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Swedsteel Kft. mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Swedsteel Kft. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Székhely, egyéb elérhetőség Ellátott tevékenység leírása

Webergoline Kft. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. a Swedsteel Kft. részére a saját weboldalainak fejlesztője, support- és tárhely szolgáltatója, Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)

E-mail: info@webergoline.hu ; Telefon: 70/ 338 – 0737

4.Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az Ön által megadott személyes adatokat a Swedsteel Kft. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a Swedsteel Kft. hozzáférési jogosultsági rendszerében

Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (lásd a 2.1. pontot) marketingvezető, marketing- és sales koordinátor
Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez (lásd 2.2 pont)marketingvezető, marketing- és sales koordinátor
Adatkezelés a weboldalon található sütikhez kapcsolódóan (lásd a 2.3. pontot) marketingvezető, marketing- és sales koordinátor
Tájékoztatjuk, hogy a Swedsteel Kft. harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Swedsteel Kft. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden harmadik félnek nem minősülő adatfeldolgozó alvállalkozóját felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

5.Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önnek joga van kérelmezni a Swedsteel Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy a Swedsteel Kft.-től, mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • A Swedsteel Kft. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Swedsteel Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Swedsteel Kft. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének a Swedsteel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Swedsteel Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A Swedsteel Kft. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat a Swedsteel Kft-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy a Swedsteel Kft. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Swedsteel Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Swedsteel Kft. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 • a Swedsteel Kft. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • a Swedsteel Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

  Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az a Swedsteel Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a Swedsteel Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Swedsteel Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Swedsteel Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.1- 2.3. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a Swedsteel Kft. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok
Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a Swedsteel Kft. részére bejelenteni:

 • személyesen a Swedsteel Kft. székhelyén: H-2051 Biatorbágy, Tormásrét út 11.
 • írásban postai úton: H-2051 Biatorbágy, Tormásrét út 11.
 • elektronikus úton: info@swedsteel.hu

  A Swedsteel Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy a Swedsteel Kft. a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. a Swedsteel Kft. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben a Swedsteel Kft. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Swedsteel Kft. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Swedsteel Kft. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Swedsteel Kft.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

6.Jogérvényesítési lehetőségek
A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefonszáma: +36 1 391 1400
 • Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

  Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg a Swedsteel Kftnek, mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Swedsteel Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében a Swedsteel Kft. minden szükséges intézkedést megtesz.

A Swedsteel Kft. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben a Swedsteel Kft. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.